Tyky ja tyhy -päivät

Kämppäkartanon Jänisjahti

Jänik­sen met­säs­tys oli men­nei­nä aikoi­na Suo­mes­sa jokai­sen isän ja pojan har­ras­tus. Jah­ti­mai­ta oli run­saas­ti ja met­säs­tä­jien tai­dot sekä riis­tan elin­ta­po­jen tun­te­mus oli hyvää.
Jänik­siä ammu­taan Suo­mes­sa jah­ti­kau­del­la yli 250 000 yksi­löä. Jänis­tä 
met­säs­te­tään aja­van koi­ran avul­la, jäl­jit­tä­mäl­lä, ajo­ket­ju­met­säs­tyk­sel­lä 
tai pas­sis­sa istu­mal­la.
Met­säs­tyk­ses­tä kiin­nos­tu­neil­le yri­tys­ryh­mil­le Sam­mak­ko­lam­men 
kämp­pä­kar­ta­no antaa hyvät eväät met­säs­tys­reis­sul­le­si.  Lähei­set val­tion 
riis­ta­maat toi­mi­vat tyky-päi­vän­ne met­säs­tys­mai­na.
Kun pit­kä­kor­vat saa­daan ylös maas­tos­ta niin pas­si­mies­ten valp­paus 
tes­ta­taan liu­kas­liik­kei­sen jänik­sen pai­nal­taes­sa pas­si­paik­ko­jen ohit­se. 
Ran­ta­sau­nas­sa ja isos­sa jät­ti­pal­jus­sa ilta jat­kuu päi­vän jah­tia ker­ra­ten 
ja majoit­tu­mi­nen tapah­tuu Sam­mak­ko­lam­men tila­vas­sa ja perin­teik­kääs­sä erä­käm­päs­sä.
Meil­le voit ottaa jah­ti­ka­ve­rik­si oman koi­ra­si, tai tar­vit­taes­sa 
jär­jes­täm­me aja­van koi­ran jah­tiin­ne ja käm­päs­sä majoi­tut muka­vas­ti 
met­säs­tys­po­ruk­ka­si ja koi­rien­ne kans­sa. Pihas­ta löy­tyy myös kol­me koi­ra­tar­haa.
Myös yksi­löl­li­ses­ti suun­ni­tel­lut jah­ti­ko­ko­nai­suu­det ovat mah­dol­li­sia, 
joten voit roh­keas­ti ehdot­taa omia toi­vei­ta­si jah­ti­päi­vään liit­tyen!
Voim­me jär­jes­tää myös maas­to­ruo­kai­lun jah­ti­pai­kal­le tuo­tu­na.

Tukkijätkän Nokipannukahvit

Kah­vi on par­haim­mil­laan met­sän sii­mek­ses­sä nau­tit­tu­na. Laa­vun nuo­tiol­la vie­tet­ty kah­vi­het­ki tai pie­ni ret­kia­te­ria val­mis­tuu näp­pä­räs­ti kah­vi­mes­ta­rim­me avul­la joko Sala­ma­jär­ven kan­sal­lis­puis­ton ren­gas­reit­tien var­rel­la tai lähi­seu­tu­jen upeis­sa luon­to­koh­teis­sa. Yhteis­työy­ri­tys­tem­me kaut­ta myös saa­ta­vil­la pidem­piä opas­tet­tu­ja vael­luk­sia Sala­ma­jär­ven kan­sal­lis­puis­toon. Kysy lisää.

Esi­merk­ki koh­teem­me

Hei­kin­jär­ven näkö­tor­nil­le pie­ni päi­vä­vael­lus ja Tuk­ki­jät­kän nok­ki­pan­nu­kah­vit pul­lal­la tai pie­nel­lä suo­la­sel­la vir­vok­kei­neen Hei­kin­jär­ven laa­vul­la Sala­ma­jär­ven kan­sal­lis­puis­tos­sa. Oppaan­ne on teh­nyt met­su­rin töi­tä 15 vuo­den koke­muk­sel­la ja mat­kan var­rel­la saat­te kuul­la ker­ron­taa Suo­men met­sän­hoi­don his­to­rias­ta, ja vink­ke­jä met­sän­hoi­toon.

Kes­to 2-3 h

Hen­ki­lö­mää­rä 15- 20 hen­ki­löä

Hin­ta 12€ hlö

Huom! Hin­toi­hin lisä­tään Met­sä­hal­li­tuk­sen tilaus­ryh­mil­tä peri­mä kan­sal­lis­puis­ton käyt­tö­mak­su 1,70 e / hlö

Pontikankeittäjän tehtaalla käynti

Käym­me tutus­tu­mas­sa pai­kal­li­sen pon­ti­kan­keit­tä­jän teh­taan pii­lo­paik­kaan Risu­pe­räl­lä ja ehkä pää­sem­me mais­te­le­maan myös pie­net ryy­pyt teh­taan tuo­tok­ses­ta.
Pidä vara­si sil­lä ärhäk­kä nimis­mies voi olla jo peräs­sä­si! ?
Huom tilan­teet lavas­tet­tu­ja ja Tis­leet luvan­va­rai­ses­ti Alkos­ta ostet­tu­ja. Alko­ho­li tuo­te ei sisäl­ly hin­taan.

Huom! Hintoihin lisätään Metsähallituksen tilausryhmiltä perimä kansallispuiston käyttömaksu 1,70 e / hlö

Facebook
Instagram