Omatoiminen matkailu

Tukkijätkän Eväsreppu päivävaellukset Salamajärven Kansallispuistoon

Sam­ma­kon kämp­pä­kar­ta­nol­ta mukaan eväs­rep­pu, johon sisäl­tyy, kah­vi ter­mos­pul­lo, täy­tet­ty tuh­ti tuk­ki­jät­kän säm­py­lä ja valit­se­ma­si juo­ma.

Reit­tei­hin pää­set tutus­tu­maan lin­kis­tä.

Hinta

  • 10 e / hlö
  • min rep­pu mää­rä 5kpl

Huom! Hin­toi­hin lisä­tään Met­sä­hal­li­tuk­sen tilaus­ryh­mil­tä peri­mä kan­sal­lis­puis­ton käyt­tö­mak­su 1,70 e / hlö.

Marjastus ja sienestys Kämppäkartanolla

Suo­mes­sa sie­nes­tys ja mar­jas­tus kuu­lu­vat joka­mie­he­noi­keu­den pii­riin, joten täs­tä har­ras­tuk­ses­ta pää­se­vät naut­ti­maan halu­tes­saan kaik­ki. Sie­nes­tys ja mar­jas­tus ovat help­po­ja ja kai­ke­ni­käi­sil­le sopi­via luon­to­har­ras­ta­mi­sen muo­to­ja. Rau­hal­li­nen tah­ti ja ympä­röi­vän luon­non tark­kai­lu teke­vät hyvää mie­lel­le ja kehol­le. Vir­kis­tä­vät met­sä­ret­ken ohel­la saat kerät­tyä itsel­le­si puh­taas­ta luon­nos­ta her­kul­lis­ta luo­mu­ruo­kaa. Sam­mak­ko­lam­men lähiym­pä­ris­tön metsät/nevat ja Sala­ma­jär­ven kan­sal­lis­puis­to ovat hyviä sie­nes­tys ja mar­jas­tus­mai­ta.

Paras mar­jas­tusai­ka ajoit­tuu hei­nä­kuun ja loka­kuun välil­le, poi­mit­ta­vas­ta mar­jas­ta riip­puen. Sie­nes­tys­kausi kes­tää puo­li vuot­ta, tou­ko­kuus­ta jopa mar­ras­kuu­hun asti, lajis­ta vaih­del­len. Var­hai­sim­pi­na kerät­tä­vi­nä ovat kor­va­sie­net, ja lop­pu­vuo­den suu­rin­ta herk­kua sup­pi­lo­vah­ve­rot. Näi­den väliin mah­tuu vie­lä monia mauk­kai­ta ruo­ka­sie­niä.

Kirjolohen kalastus

Kokoa kave­ri­po­ruk­ka kasaan ja läh­de viet­tä­mään kalas­tus vii­kon­lop­pua täy­sin omas­sa rau­has­sa sil­lä vuo­kra­tes­sa­si Kämp­pä­kar­ta­non, vuo­kraat yksi­tyis­käyt­töö­si koko piha­pii­rin lohi­lam­pi­neen.

Oma­toi­mi­seen kir­jo­lo­hen kalas­tuk­seen voit vuo­kra­ta meil­tä kalas­tus­vä­li­neet edul­li­seen hin­taan. Erä­leh­den tes­teis­sä hyvää menes­tys­tä saa­vut­ta­nei­ta otti­vie­hei­täm­me voit tila­ta ennak­koon osoit­tees­ta

Metsäkanalintujahti

Alu­eel­le on muu­ta­man huo­non vuo­den jäl­keen kas­va­nut hyvä met­sä­ka­na­lin­tu­kan­ta. Luvat ja majoi­tus kan­nat­taa hank­kia hyvis­sä ajoin
ennen syk­syn met­sä­ka­na­lin­tu­kau­den alkua, jot­ta var­mis­tat met­säs­tys­seu­ru­eel­le­si par­haat mah­dol­li­set puit­teet jah­tia var­ten.

Jänisjahti

Hyviä jäni­sa­luei­ta löy­tyy Kämp­pä­kar­ta­non lähei­syy­des­tä ja met­sä­au­to­teil­lä on vähäi­nen lii­ken­ne met­sä­ka­na­lin­tu­jah­din pää­tyt­tyä, joten
koi­ral­la­si on tur­val­li­nen ympä­ris­tö ajaa jänis­tä.

Lisä­pal­ve­lu­na voit vara­ta meil­tä esi­mer­kik­si ruo­kai­lut maas­toon tai kämp­pä­kar­ta­nol­le val­miik­si läm­mi­te­tyn Sau­nan ja jät­ti­pal­jun
odot­ta­maan tei­tä jah­ti­päi­vän päät­teek­si. Toi­mi­tam­me myös valit­se­ma­si vir­vok­keet ja alko­ho­li­juo­mat kämp­pä­kar­ta­nol­le ja täy­den­näm­me varas­toa tar­vit­taes­sa

Met­säs­ty­sa­lu­ee­seen pää­set tutus­tu­maan lin­kis­tä:

Facebook
Instagram