Miksi valita meidät?

Eko­ys­tä­väl­li­nen majoi­tus, luon­toa sääs­tä­vät toi­min­ta­pe­ri­aat­teet, puh­das luon­to, hyvä sijain­ti ja laa­duk­kaat pal­ve­lum­me takaa­vat asiak­kail­lem­me unoh­tu­mat­to­man koke­muk­sen luon­non kes­kel­lä.

Ympä­röi­vä luon­to:

Sam­mak­ko­lam­men kämp­pä­kar­ta­noa ympä­röi yli sata vuot­ta van­ha tuk­ki­met­sä, jon­ka sii­mek­ses­sä on help­po unoh­taa kau­pun­gin ruuh­kat ja hek­ti­syys. Mikä paras­ta, vuo­kra­tes­sa­si kämp­pä­kar­ta­non, et vuo­kraa itsel­le­si pelk­kää majoi­tus­ta vaan koko piha­pii­rin yksi­tyi­si­ne lam­pi­neen omaan käyt­töö­si! Kämp­pä­kar­ta­non piha­pii­ris­sä on hyvät mar­jas­tus- ja sie­nes­ty­sa­lu­eet, ja lam­men ran­nas­sa sijait­se­va ran­ta­sau­na pal­jui­neen tar­jo­aa muka­van ren­tou­tu­mi­sen päi­vän päät­teek­si.

Sijain­ti:

Kämp­pä­kar­ta­no sijait­see Kivi­jär­ven ja Per­hon rajal­la aivan Sala­ma­jär­ven kan­sal­lis­puis­ton kupees­sa, joten meil­tä on help­po läh­teä naut­ti­maan puis­ton mai­se­mis­ta patik­ka­ret­ken mer­keis­sä. Lii­ken­teen melu eivät­kä saas­teet pää­se kos­ket­ta­maan koh­det­tam­me, ja puo­mil­la sul­jet­tu tie estää kut­su­mat­to­mien vie­rai­den pai­kal­le saa­pu­mi­sen sinun lomail­les­sa­si. Mat­kaa Kivi­jär­ven kes­kus­taan on n. 25 km, ja Per­hon kes­kus­taan n. 16 km.

Luon­toa sääs­tä­vät toi­min­ta­pe­ri­aat­teet:

Suo­men luon­non puh­taus ja kau­neus sekä sen ehdoil­la elä­mi­nen ovat avai­na­se­mas­sa niin omas­sa elä­mäs­säm­me kuin yri­tys­toi­min­nas­sam­me, joten olem­me mukaut­ta­neet toi­min­tam­me mah­dol­li­sim­man luon­toa kun­nioit­ta­vak­si ja sääs­tä­väk­si. Kar­ta­nol­le ei tule juok­se­vaa vet­tä eikä säh­kö­jä, vaan huk­ka­ku­lu­tuk­sen mini­moi­mi­sek­si valot tuo­te­taan aggre­gaa­til­la ladat­ta­vien akku­jen kaut­ta. Kom­pos­toim­me ja kier­rä­täm­me asia­kas­jät­teen, ja piha­pii­riin asen­net­tiin vii­me kesä­nä uuden­ai­kai­set bio­käy­mä­lät. Läm­mi­tys hoi­de­taan oman koti­ti­lam­me met­sis­tä kaa­de­tuil­la puil­la. Koti­ti­lal­tam­me löy­tyy myös laa­ja kas­vi­maa ja usei­ta mar­ja­pen­sai­ta, ja hyö­dyn­näm­me luon­non anti­mia mah­dol­li­sim­man pal­jon asiak­kail­le tar­jot­ta­vis­sa ruu­is­sa.

Pal­ve­lut:

Pit­kä koke­mus mat­kai­lua­lan eri teh­tä­vis­sä on mah­dol­lis­ta­nut uuden­lais­ten mat­kai­lu­pal­ve­lu­ko­ko­nai­suuk­sien tuo­mi­sen mark­ki­noil­le. Yhteis­työy­rit­tä­jiem­me kans­sa tar­joam­me teil­le monen­lai­sia pal­ve­lui­ta; met­säs­tys­tä, kalas­tus­ta, vael­lus­ta, tark­kuus­la­je­ja ja monia eri­lai­sia akti­vi­teet­te­jä!

Facebook
Instagram