Kokousten pitäminen eränuotiolla

Sammakkolammen rauhallinen erämainen ympäristö lisää työtehokkuutta erilaisiin kokouksiin.

Vuo­kra­tes­sa­si Sam­mak­ko­lam­men takaat ryh­mäl­len­ne täy­den rau­han, sil­lä et vuo­kraa pelk­kää majoi­tus­ta, vaan koko Kar­ta­non ympä­ris­tön lohi­lam­pi­neen fir­mal­len­ne yksi­tyi­seen käyt­töön. Joh­to­kun­nan kokouk­set, pala­ve­rit ja eri­lai­set semi­naa­rit tuot­ta­vat yri­tyk­sil­le tut­ki­tus­ti hyviä tulok­sia, kun ympä­ril­tä on kar­sit­tu lii­al­li­set ärsyk­keet ja säh­köi­set lait­teet. Kokouk­sis­sa voi­daan kes­kit­tyä päi­vän ohjel­maan ja antaa aja­tuk­sien vir­ra­ta vapaas­ti erä­maa­luon­non kes­kel­lä täy­del­li­ses­sä hil­jai­suu­des­sa. Ainoas­taan lam­mes­sa asus­ta­vat vesi­lin­nut ja met­säs­sä majai­le­vat lin­nut voi­vat välil­lä tuo­da lau­lun­sa pai­kal­le. ???
Asia­si­säl­lön lisäk­si kokous­ten ohjel­ma­na voi olla esi­mer­kik­si työ­hy­vin­voin­ti ja työs­sä jak­sa­mi­nen. Sala­ma­jär­ven kan­sal­lis­puis­to ja ympä­ril­lä sijait­se­va erä­maa­luon­to anta­vat hyviä eväi­tä myös palaut­ta­vaan kokous­ta­mi­seen täy­del­li­ses­sä luon­non hil­jai­suu­des­sa. Moder­nien kokous­ti­lo­jen sijaan nykyi­sin ideoi­ta voi­daan hakea esi­mer­kik­si pitä­mäl­lä Joh­to­kun­nan aamu­pa­la­ve­ri Sam­mak­ko­lam­men ran­nas­sa nuo­tion äärel­lä.
Aja­tuk­set pysy­vät vir­kei­nä, kun pai­kan­pääl­le tuo­ta­vat erä­ruo­kai­lut suju­voit­ta­vat muka­vas­ti päi­vään­ne. Pidem­män kokouk­sen ohjel­maan sopii mai­nios­ti ran­ta­sau­no­mi­nen ja erä­maa­kyl­py­pal­jus­ta naut­ti­mi­nen tai ret­ki Sala­ma­jär­ven kan­sal­lis­puis­ton luon­toon.
Kir­jo­lo­hen kalas­tus onnis­tuu myös vai­vat­ta, sil­lä käy­tös­sä­si on oma kir­jo­lo­hi­lam­pi johon pää­set kalal­le ja halu­tes­sa­si jär­jes­täm­me kalas­tus­vä­li­neet tai vaik­ka sou­ta­jan pai­kal­le. Lisäk­si val­mis­tam­me myös mah­dol­li­ses­ta saa­liis­ta erä­ruu­an.

Facebook
Instagram