Kämppäkartanon FASAANIJAHTI

Fasaanijahti

Fasaa­ni­jah­ti alkaa syys­kuun ensim­mäi­se­nä päi­vä­nä ja kes­tää lähes kuusi kuu­kaut­ta. Fasaa­nia voi met­säs­tää joko sei­so­val­la tai kar­kot­ta­val­la tai hauk­ku­val­la koi­ral­la tai ilman koi­raa pas­si­ket­ju jah­ti­na.

Fasaa­ni on erin­omai­nen met­säs­tys­koh­de, kun halu­taan opet­te­le­val­le koi­ral­le mah­dol­li­sim­man pal­jon var­mo­ja riis­ta­ta­pah­tu­mia. Ylös­ajot ja nou­dot on help­po hal­li­ta, kos­ka fasaa­nit pys­ty­tään lait­ta­maan maas­toon ennen jah­tia ja nii­den olin­paik­ka tie­de­tään näin ollen mel­ko tar­kas­ti.

Fasaa­ni­jah­tim­me jär­jes­te­tään Sam­mak­ko­lam­men kämp­pä­kar­ta­non lähel­lä kesan­to­pel­toa­lu­eel­la jos­sa on hyviä suo­jia fasaa­nil­le. Myös met­sä­maas­tos­sa tapah­tu­va fasaa­ni­jah­ti on mah­dol­lis­ta, ja tätä muo­toa suo­si­taan eri­tyi­ses­ti hauk­ku­vaa lin­tu­koi­raa käy­tet­täes­sä.

 

Voit halu­tes­sa­si ottaa oman koi­ra­si jah­tiin mukaan, mut­ta koi­rat jär­jes­ty­vät tar­vit­taes­sa myös mei­dän kaut­tam­me. Fasaa­ni­jah­din kaut­ta tulet­te saa­maan unoh­tu­mat­to­mia elä­myk­siä, ja mikä­li ampu­ma­tai­dot ovat hal­lus­sa, on fasaa­ni­pais­tin saa­mi­nen on 100% var­maa.

Jah­ti­päi­vän jäl­keen Kämp­pä­kar­ta­nol­la val­mis­te­taan saa­liis­ta mait­ta­va riis­tail­lal­li­nen, jon­ka jäl­keen pää­set­te ren­tou­tu­maan erä­maa­kyl­py­lään ja sau­naan.

Fasaa­ni­jah­ti koos­tuu yleen­sä yhdes­tä jah­ti­päi­väs­tä johon sisäl­tyy majoi­tus, jah­ti, tar­vit­taes­sa sei­so­va lin­tu­koi­ra, nuo­tio­ruo­kai­lu jah­din aika­na, sekä jah­ti­päi­vän jäl­kei­nen riis­tail­lal­li­nen ja val­miik­si läm­mi­tet­ty tila­va ran­ta­sau­na ja erä­maa­kyl­py­lä käyt­töön­ne.
Myös yksi­löl­li­ses­ti suun­ni­tel­lut jah­ti­ko­ko­nai­suu­det ovat mah­dol­li­sia.

Hinnasto:

55€/hlö sis yhden pudotuksen. Lisälinnut 25€ kpl.
Hintaan sisältyy myös tukkijätkän nokipannukahvit. Kesto n.4h Ryhmäkoko 5-10

Facebook
Instagram