Sammakkolammen kämppäkartano

”Elä­mys­mat­kai­lua kes­kel­lä erä­maa­ta”
Kalas­tus­pal­ve­lutMajoi­tus

Sammakkolammen kämppäkartano

Sam­mak­ko­lam­men kämp­pä­kar­ta­no on raken­net­tu vuon­na 1952, ja toi­mi alkuun met­sä­kämp­pä­nä ja tuki­koh­ta­na met­su­reil­le 60 -70 luvuil­le saak­ka. Sen jäl­keen koh­de on ollut vuo­kra­käy­tös­sä useil­la eri tahoil­la ja vii­mei­sim­mät vuo­det Met­sä­hal­li­tuk­sen hen­ki­lö­kun­nan vir­kis­tys­paik­ka­na aina vuo­teen 2015 asti, jol­loin Fis­hing Lea­der alkoi kun­nos­ta­maan ja kehit­tä­mään Sam­mak­ko­lam­men kämp­pä­kar­ta­noa mat­kai­lu­toi­min­taan sovel­tu­vak­si. Nykyi­sin toi­mim­me pie­ne­nä per­hey­ri­tyk­se­nä ja toteu­tam­me työl­läm­me suur­ta unel­maam­me toi­mia luon­non lähel­lä ja sen ehdoil­la. Myös kes­tä­vä luon­to­mat­kai­lu on oleel­li­se­na osa­na toi­min­taam­me.

Sam­mak­ko­lam­men luon­to­mat­kai­lu­pal­ve­lut sijoit­tu­vat Kes­ki-Poh­jan­maal­le Per­hon kun­taan, aivan Sala­ma­jär­ven kan­sal­lis­puis­ton kupee­seen. Mat­kaa Koi­ra­jär­vel­le, jos­sa sijait­see Koi­ra­sal­men luon­to­tu­pa, on vain 7km. Kämp­pä­kar­ta­nol­ta Kivi­jär­ven rajal­le on mat­kaa n. 7km.

Sam­mak­ko­lam­men kämp­pä­kar­ta­no tar­jo­aa moni­puo­li­sia ympä­ri­vuo­ti­sia elä­mys­mat­kai­lu­pal­ve­lu­ja.

Toteu­tam­me monen kokoi­sil­le ja tasoi­sil­le ryh­mil­le kalas­tus- ja majoi­tus­pal­ve­lui­ta.

Yhteis­työy­ri­tys­tem­me kans­sa jär­jes­täm­me myös vael­luk­sia sekä met­säs­tys- ja hus­ky­sa­fa­rei­ta Sala­ma­jär­ven kan­sal­lis­puis­tos­sa.

Jär­jes­täm­me ympä­ri vuo­den eri­lai­sia seson­kiin sopi­via tyky ja tyhy- päi­viä.

Hen­ki­lö­kun­nan vir­kis­tys­päi­vä akti­vi­teet­te­ja pää­set kat­so­maan

Sam­mak­ko­lam­men Kämp­pä­kar­ta­no on mys­ti­sen van­han tuk­ki­met­sän kes­kel­lä. Käm­päl­tä avau­tuu komea mai­se­mai­nen kir­kas­ve­ti­nen läh­de­pi­toi­nen erä­maa­lam­pi. Kämp­pä­kar­ta­no sovel­tuu rau­hal­li­suut­ta kai­paa­vil­le yksi­tyis­hen­ki­löil­le ja yri­tys­ryh­mil­le, sil­lä vuo­kra­tes­sa­si Kämp­pä­kar­ta­non, vuo­kraat yksi­tyis­käyt­töö­si koko piha­pii­rin lohi­lam­pi­neen. Ran­ta­sau­na sisäl­tyy käm­pän vuo­kraan, ja lam­men ran­nas­ta löy­tyy myös jät­ti­pal­ju jos­sa voit naut­tia upeis­ta mai­se­mis­ta.  Kan­sal­lis­puis­ton mer­ka­tut pati­koin­ti­rei­tit ja Met­sä­hal­li­tuk­sen met­säs­ty­sa­lu­eet sijait­se­vat aivan kar­ta­non kul­mil­la.

Ota yhteyt­tä

Täs­tä
Facebook
Instagram